Jan 27, 2020 Last Updated 23:51, στις 26-01-2020

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιου Λέρου

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 484 φορές

Στις 3 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4098/03-11-2011, νομότυπη πρόσκληση της Προέδρου του Σώματος κ. Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανίας, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε αυθημερόν στους κ. Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο κ. Κόλια Μιχαήλ, ο οποίος προσήλθε και παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης επί του αναφερόμενου στην πρόσκληση θέματος.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εικοσιένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) και ειδικότερα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κωνσταντινίδης Ιωάννης, 2) Ασβεστάς Ευάγγελος, 3) Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ, 4) Γιαννουκά-Κουμπάρου Θεοφανία, 5) Βασιλείου Κωνσταντίνος, 6) Τσακυριός Αναστάσιος, 7) Βιρβίλης Θεολόγος, 8) Καλούδης Εμμανουήλ, 9) Ρούσσος Ευάγγελος, 10) Βογιατζής Γεώργιος, 11) Μαυρουδής Ιωάννης, 12) Βενέτου Ευδοκία, 13) Σκυλλάς Γεώργιος, 14) Κουμπάρος Εμμανουήλ, 15) Λουλουδιάς Στυλιανός, 16) Κοντραφούρης Μιχαήλ, 17) Κουμπάρος Παναγιώτης, 18) Μαραβέλιας Εμμανουήλ, 19) Νταλλαρής Αντώνιος και 20)Διαμαντάρας Δημήτριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Συφουνιού Χρυσούλα

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου» έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Κωνσταντινίδη Ιωάννη, ο οποίος εξέθεσε προς το Σώμα την υπ’ αριθμ. 122/11-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου εφαρμογής του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το υπ’ αριθμ. 11/15-9-2011 (θέμα 1ο) απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου, με το οποίο εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λέρου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3584/2007 και προτείνει την τροποποίησή του ένεκα λύσης και εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λέρου.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η κακή οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑ μας οδήγησε αναγκαστικά να προχωρήσουμε στη λύση της. Η λύση της ΔΕΥΑ δεν σημαίνει τη στέρηση των κατοίκων από τις υπηρεσίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης, αλλά ότι απαιτείται η δημιουργία υπηρεσιών στελεχωμένων με έμπειρο προσωπικό για την άμεση ανάληψη των δραστηριοτήτων της στους τομείς αυτούς από το Δήμο. Η δημιουργία των πιο πάνω υπηρεσιών εστιάζεται στο ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης και δεν υπηρετεί ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την απρόσκοπτη οργάνωση και λειτουργία αυτών.

Η Πολιτεία προνοώντας για τη λύση του προβλήματος, με νομοθετική ρύθμιση θέσπισε την ένταξη του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή των Ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόμων, οι οποίες λύθηκαν ή λύονται, στον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α/ 4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» και την τροποποίηση που εισήγαγε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α/ 31-3-2011), με την οποία προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), που έχει ως εξής:

«7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων».

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι με την υπ’ αριθ. 168/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει λυθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Λ και βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης, εισηγείται:

  • Στον ψηφισθέντα με την 122/2011 απόφασή μας Ο.Ε.Υ του Δήμου, να συμπεριληφθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, διοικητική ενότητα (ζ) Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης και να αναλυθούν στην ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (άρθρο 10) οι αρμοδιότητες του Τμήματος.
  • Να προβλεφθούν ( στο άρθρο19) συνολικά είκοσι τρεις (23) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως κάτωθι: Ειδικότητες θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 (μία) ΤΕ Διοικητικού 4 (τέσσερις) ΤΕ Τεχνολόγων μηχανολόγων 1 (μία) ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 (μία) ΔΕ Διοικητικού 2 (δύο) ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 (μία) ΔΕ Σημειωτών Ύδρευσης 1 (μία) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων 4 (τέσσερις) ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων 2 (δύο) ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικοί) 5 (πέντε) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1 (μία) Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν από το μεταφερόμενο της λυθείσας ΔΕΥΑΛ προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους και επαρκούν για τον σκοπό που έχουν εγγραφεί. Στη συνέχεια η Πρόεδρος και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:  Τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ. Απόφ. 97/2008 του Δ.Σ. Λέρου και την αριθμ. 9836/30-7-2008 εγκριτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)
  • Την εισήγηση
  • Την υπ’ αριθμ. 122/2011 απόφασή του
  • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007, των άρθρων 65,68,69,97,98, 109 και 266 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 262 του Κ.Δ.Κ., του άρθρου 40 του Ν. 3801/2009 και του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 Ομόφωνα Αποφασίζει και Τροποποιεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λέρου.

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook