22-07-2019 Τελευταία ενημέρωση: 08:53, στις 22-07-2019

Λέρος: Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 3002 φορές

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 207/2017 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» και ειδικότερα στην πρόσκληση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για την αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση και ανάδειξη κτηρίου υπαίθριας αγοράς  Λέρου».
 2. Υποβολή των τευχών δημοπράτησης και της αίτησης ένταξης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο, «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δήμου Λέρου», στην πρόσκληση Ι, του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».
 3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», πρόσκληση ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», για το έργο με τίτλο, «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λέρου, για την υποδοχή λυμάτων από κέντρα μετανάστευσης».
 4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου, «Αποκατάσταση-Τσιμεντόστρωση τμημάτων οδικού δικτύου Ν. Λέρου».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 7. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας.
 8. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου μας, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών, στον όρμο Αλίντων Δήμου Λέρου.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών, μετά την έκδοση της υπ’αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών.
 10. Υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λέρου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.
 11. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, αναφορικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και τεχνικού προγράμματος, έτους 2019.

 


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook