Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 435 φορές

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Λέρου ο δήμαρχος εισηγήθηκε στο Σώμα το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ) στο Δήμο Λέρου», λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ), ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και τόνισε ότι η σύσταση του Σ.Ε.Μ είναι υποχρεωτική για κάθε Δήμο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρότεινε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Λέρου, να είναι πενταμελές και να απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. Λέρου αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Συστήνει πενταμελές Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: - Ο δ.σ. κ. Βιρβίλης Θεολόγος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. κ.Σκυλλά Γεώργιο . - Ο δ.σ. κ. Βασιλείου Κωνσταντίνος, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. κ. Τσακυριό Αναστάσιο. - Ο δ.σ κ. Κουμπάρος Παναγιώτης, με αναπληρωματικό μέλος τον δ.σ. κ.Νταλλαρή Αντώνιο . - Η κα Ζαβόλα Ευαγγελία, με αναπληρωματικό μέλος την κα Κατσιβέλη Σταματία Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών ή εκπρόσωποι από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Λέρου θα ορισθούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Β. Ορίζει ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας τον δ.σ. κ. Βιρβίλη Θεολόγο.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 184/2011.

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.