22-07-2019 Τελευταία ενημέρωση: 08:53, στις 22-07-2019

ΛΕΡΟΣ: Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 1149 φορές

 

Ο Δήμος Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη της πυρασφάλειας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
3. Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λέρου, Πλάτανος, Λέρου και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός
προθεσμίας πέντε εργάσιμων (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λέρου. ( δηλ.
από 06-09-2018 μέχρι 12-09-2018)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο Λέρου, στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2247360233)

Οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Λέρου (2247023130 Ζαχαροπούλου Δέσποινα)


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook