Jan 27, 2020 Last Updated 23:51, στις 26-01-2020

Aκύρωση της υπ’ αρ. 154/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Τα νέα της Λέρου
Εμφανίσεις: 563 φορές

Σύμφωνα με Ειδική διοικητική προσφυγή ιδιοκτήτριας κέντρου διασκέδασης κατά της υπ’ αρ. 154/19.08.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτης Χατζημιχάλης αποδέχεται ως νόμω βάσιμη την από 22.08.2011 ειδική διοικητική προσφυγή της, που επιδόθηκε στην υπηρεσία την 01.09.2011, κατά της υπ’ αρ. 154/19.08.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου και ακυρώνει την υπ’ αρ. 154/10.08.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση του κ. Χατζημιχάλη αναφέρει:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 67 (“Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου”) του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07.06.2010) “Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας…Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση…Σε κατεπέιγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων”.

Επειδή η προσφεύγουσα επικαλείται, ως πρώτο λόγο ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι “η υπ’ αρ. πρωτ. 3049/19.08.2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου πάσχει από σοβαρά ελαττώματα και ελλείψεις, στερούμενη τον κατά το νόμο απαραίτητων στοιχείων, λόγω μη τήρησης των υπό του νόμου (Δήμοτικό και Κοινοτικό Κώδικα) καθοριζομένων ουσιωδών τύπων. Ειδικότερα, η προρρηθείσα έγγραφη πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν της οποίας εξεδόθη η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λέρου και η οποία (πράξη) ανάγεται στην προπαρασκευαστική διαδικασία της ως άνω συνεδρίασης είναι παντελώς άκυρη, απαράδεκτη και ανυπόστατη, συνταχθείσα κατά τρόπο πλημμελή και λανθασμένο καθόσον δεν αναφέρει με τρόπο συνοπτικό, ακριβή, σαφή και ευσύνοπτο το θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίασης, προς ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων και κάθε τρίτου”. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα από το κείμενο της ως άνω αναφερόμενης έγγραφης πρόσκλησης, το προς συζήτηση θέμα της έκτακτης συνεδρίασης περιγράφεται ως “…σοβαρό επεισόδιο, που δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι στο γραφείο του κ. Δημάρχου”.

Επειδή στο υπ’ αρ. πρωτ. 3526/16.09.2011 έγγραφο του Δημάρχου Λέρου αναφέρεται ότι “…η πρώτη σελίδα (κυρίως πρόσκληση) συνοδευόταν από μία συνημμένη δεύτερη, η οποία έτσι κατέστη σώμα της πρόσκλησης και αποτελούσε ενιαίο όλον με αυτήν, η οποία συνημμένη δεύτερη σελίδα ήταν το υπ’ αρ. πρωτ. 4229/28.07.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Περ/κης Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό οι δημοτικοί σύμβουλοι έλαβαν γνώση του περιεχομένου του εγγράφου, αφού τους διενεμήθη από κοινού με την κυρίως πρόσκληση και συγκεκριμένως έλαβαν γνώση όλων των ουσιωδών, κρίσιμων περιστατικών και έννομων συνεπειών της υποθέσεως, ήτοι: α) ότι αφορούσε στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Άννας Βάρνα στην Αγία Μαρίνα Λέρου, β) ότι οι υγειονομικές αρχές είχαν αποφανθεί ότι το εν λόγω κατάστημα δεν διέθετε την απαιτούμενη ηχοαπομόνωση, γ) ότι το ανωτέρω γεγονός συνιστούσε «ουσιώδη τροποποίηση υγειονομικών όρων καταστήματος» και δ) ότι με δεδομένα όλα τα παραπάνω ο Δήμος εκαλείτο να κάνει «άμεση εφαρμογή» συγκεκριμένης υγειονομικής διάταξης που παρέπεμπε στην αναγκαιότητα έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας…”

Επειδή το θέμα της εκάστοτε συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ως άνω αναφερόμενου νόμου, να περιγράφεται σαφώς επί του σώματος της έγγραφης πρόσκλησης. Το γεγονός ότι το θέμα της συνεδρίασης προκύπτει, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 3526/16.09.2011 έγγραφο του Δημάρχου Λέρου, από συνημμένο έγγραφο επί της έγγραφης πρόσκλησης δεν αρκεί, κατά τα ανωτέρω, προκειμένου να θεραπευτεί η μη αναγραφή του στο σώμα της έγγραφης πρόσκλησης. Εξάλλου, όπως προκύπτει από την ως άνω έγγραφη πρόσκληση, το αναφερόμενο ως συνημμένο επί αυτής έγγραφο δεν αναφέρεται ως τέτοιο επί της έγγραφης πρόσκλησης και ως εκ τούτου δεν δύναται να διακριβωθεί, εάν όντως αποτέλεσε συνημμένο της τελευταίας. Τέλος, το εν λόγω ζήτημα επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση της προσβαλλόμενης απόφασης και από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας δημοτικό σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κοντραφούρη, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι “…η πρόσκληση που διανεμήθηκε για τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι ορθή, καθότι δε διατυπώνεται, ούτε αποδεικνύεται το κατεπείγον του θέματος…” Επειδή από τα παραπάνω διαλαμβανόμενα καθίσταται σαφές ότι τίθεται εν προκειμένω ζήτημα παράβασης νόμου και ειδικότερα παράβασης τύπων της διαδικασίας και ως εκ τούτου ο πρώτος λόγος της προσφεύγουσας κρίνεται ως βάσιμος.

Επειδή περαιτέρω η προσφεύγουσα επικαλείται, ως δεύτερο λόγο ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης, τη μη αναφορά επί της πρόσκλησης του λόγου για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι δεν εξειδικεύει σε τι συνίσταται η επείγουσα και ανεπίδεκτη αναβολής ανάγκη λήψης απόφασης.

Επειδή, όπως προκύπτει από το σώμα της ως άνω αναφερόμενης πρόσκλησης, δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και συνακόλουθα τίθεται και ως προς το θέμα αυτό ζήτημα παράβασης νόμου και ειδικότερα παράβασης τύπων της διαδικασίας, με συνέπεια και ο δεύτερος ισχυρισμός της προσφεύγουσας να κρίνεται ως βάσιμος. Επειδή η προσφεύγουσα αιτείται να διαταχθεί αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εν λόγω προσφυγής.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 παρ. 1 του ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων” (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/30.06.2006), “Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225 226 και 227 του παρόντος ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκησηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης”. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης, που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 228 στον Ελεγκτή Νομιμότητας, δεν παρέχεται και στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επομένως το σχετικό αίτημα της προσφεύγουσας απορρίπτεται, ως απαράδεκτο.

Επειδή, κατόπιν των ως άνω εκτεθέντων, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της υπό εξέταση προσφυγής.

Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμαστε ως νόμω βάσιμη την από 22.08.2011 ειδική διοικητική προσφυγή της κας Άννας Βάρνα, που επιδόθηκε στην υπηρεσία μας την 01.09.2011, κατά της υπ’ αρ. 154/19.08.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου και ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 154/10.08.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 του ν. 3852/2010 και 151 του ν. 3463/2006 (“Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας).


Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.

Βρείτε μας στο Facebook