Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Δωδεκανησιακά νέα
Εμφανίσεις: 877 φορές

Μας πήραν και τον ΕΟΤ Δωδεκανήσου!Οι καρεκλοκένταυροι των Αθηνών συνεχίζουν να απα­ξιώνουν τη Ρόδο και την τουριστική της ανάπτυξης, με την πρότασή τους η διεύθυν­ση τουρισμού Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο να υποβιβαστεί σε γραφείο υποστήριξης τουρισμού Δωδεκανήσου.

Παράλληλα προτείνεται η σύσταση περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, όπου βρίσκεται η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ίσως ήρθε η ώρα οι βουλευτές της Δω­δεκανήσου να σηκώσουν το πολιτικό τους ανάστημα και από κοινού και συ­ντονισμένα να αντιδράσουν δυναμικά προκειμένου να αποτραπούν, οι νέες ασχήμιες εις βάρος της Ρόδου της ναυαρχίδας κατά τα άλλα του ελληνι­κού τουρισμού.

Το κεντρικό κράτος αντί να αποκε­ντρώνει αρμοδιότητες, οπισθοδρομεί προχωρώντας στη συγκέντρωσή τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανά­πτυξη της περιοχής. Ήδη το προσχέ­διο του ΕΟΤ για τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων της διεύθυνσης τουρι­σμού της Ρόδου στον Πειραιά προκα­λεί αντιδράσεις οι οποίος αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ούτε καν το γεγονός, ότι η Ρόδος λόγω της μεγάλης τουριστικής ανά­πτυξης της αποτελεί σήμερα τον βα­σικό αιμοδότη της οικονομίας της χώ­ρας έλαβαν υπόψη οι Καρεκλοκένταυ­ροι των Αθηνών. Το κλίμα πλέον εί­ναι οδυνηρό για τον τοπικό τουρισμό. Η ιστορική διεύθυνση τουρισμού της Ρόδου που ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’60 και μεγαλούργησε τη δεκαετία του ’80, απειλείται με αφανισμό.

Η συγκεκριμένη διεύθυνση εξυπηρε­τεί σε όλο τον νομό 5.000 τουριστικές επιχειρήσεις, 1.200 ξενοδοχεία, 3.000 ενοικιαζόμενα δωμάτια και 800 άλλες επιχειρήσεις το τουριστικού κλάδου. Μετά την υποβάθμιση της σε γραφείο οι 12 υπάλληλοι της θα καλούνται πλέ­ον να διεκπεραιώνουν τα έγγραφα που τα κατατίθενται και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στον Πει­ραιά για την εξυπηρέτησή τους!

Την έντονη αντίδραση και δυσαρέ­σκειά τους για την εξέλιξη αυτή εξέ­φρασαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αι­γαίου Γιάννης Μαχαιρίδης ο οποίος μάλιστα απέστειλε και επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και ο δή­μαρχος Ρόδου Στάθης Κουσουρνάς. Και οι δύο ενημερώθηκαν για την αρ­νητική αυτή εξέλιξη από τον διευθυ­ντή της διεύθυνσης ΕΟΤ Δωδεκανή­σου Αγαπητό Ξάνθη.

«Το προσχέδιο του ΕΟΤ που ετοιμά­ζεται για τις περιφερειακές του υπη­ρεσίες προβλέπει την υποβάθμιση της διεύθυνσης τουρισμού που λειτουργεί μέχρι σήμερα σε γραφείο υποστήρι­ξης τουρισμού. Καταργείται επίσης το γραφείο υποστήριξης τουρισμού που υπάρχει στην Κω και δημιουργούνται μόλις εφτά περιφερειακές διεύθυνσης στις έδρες των αποκεντρωμένων δι­ευθύνσεων.

Αυτό σημαίνει, ότι αντί να γίνεται αποκέντρωση αρμοδιοτήτων ιδίως σε μια τουριστική περιοχή σαν τη δική μας γίνεται συγκέντρωση και πρέπει πλέον να εξυπηρετούμαστε από τον Πειραιά την αποκεντρωμένη διοίκηση του Αιγαίου που είναι το μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους», τόνισε ο κ. Κουσουρνάς.

Παράλληλα χαρακτήρισε λυπηρή την εξέλιξη αυτή λέγοντας τα εξής: «Είναι μια λυπηρή εξέλιξη που δεν έχει ακό­μη οριστικοποιηθεί και θα αποστεί­λω προς τους αρμόδιους έγγραφα δι­αμαρτυρίας διότι το θεωρώ οπισθο­δρόμηση στην εξυπηρέτηση των του­ριστών και των επιχειρηματιών. Ελπί­ζω να υπάρξουν συντονισμένες αντι­δράσεις διότι το γραφείο θα έχει ελά­χιστες αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ενδιαφερόμε­νων».

Το ξέσπασμα Μαχαιρίδη

Αμεση ήταν η αντίδραση του Γ. Μαχαιρί­δη μόλις έγινε γνωστή η εξέλιξη για την υποβάθμιση της διεύθυνσης τουρισμού. Στην επιστολή προς τους υπουργούς Του­ρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Με­ταρρύθμισης ο κ. Μαχαιρίδης μεταξύ άλ­λων αναφέρει τα εξής:

«Κυρία Υπουργέ,

Για μια ακόμα φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας από το κεντρικό κράτος να επανα­κτήσει υπηρεσίες που λειτουργούσαν αποκεντρω­μένα. Και αντί όμως να μεταφέρετε τις αρμοδιό­τητες και το προσωπικό στις Αιρετές Περιφέρει­ες μιας και ο Νομοθέτης σε αυτές έχει εκχωρήσει τον προγραμματισμό της ανάπτυξης διαλύετε τις Περιφερειακές υπηρεσίες Τουρισμού και δημιουρ­γείτε Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού ούτε καν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά στον Πειραιά.

Τι σχέση έχει η Τουριστική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον Πειραιά;

Αλλοίμονο σ’ αυτήν την πατρίδα και τους τα­γούς του Έθνους που δεν έχουν αντιληφθεί πως το αντιπαραγωγικό κεντρικό κράτος δεν μπορεί να κρατάει δέσμιες τις δημιουργικές δυνάμεις της Περιφέρειας. Αλλοίμονο σε αυτούς που σχεδιά­ζουν το μέλλον της χώρας χωρίς την Περιφερει­ακή Ελλάδα.

Αλλοίμονο σε αυτούς που πιστεύουν πως η Πε­ριφερειακή Ελλάδα θα συνεχίσει εσαεί να αιμο­δοτεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες μετακινουμέ­νους την Αθήνα και τώρα και για υποθέσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τομέα Τουρι­σμού.

Καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή τους Υπουργούς να αλλάξουν τις αποφάσεις τους.

Είναι η πιο υποστελεχωμένη περιφέρεια της χώ­ρας.

Αλήθεια τι ανάπτυξη μπορεί μια Τουριστική Πε­ριφέρεια να σχεδιάσει και ποιες δράσεις να προ­γραμματίσει για τον τουρισμό όταν δεν έχει εκ­χωρηθεί ούτε μία αρμοδιότητα από το Υπουργείο Τουρισμού;

Κύριοι Υπουργοί

Είμαστε εμείς ο αιμοδότης της πατρίδας.

Επιλογές λοιπό χωρίς διαβούλευση και συναίνε­ση των φορέων είναι ακυρωμένες εν τη γενέσει τους.

Θα κάνουμε και πάλι επίκληση της συνταγμα­τικής επιταγής « όταν ο Νομοθέτης δρα κανονι­στικά λαμβάνει υπ όψιν του την ιδιαιτερότητα του Νησιωτικού χώρου». Εσείς αγνοείται ακόμα και το σύνταγμα.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους αρχηγούς των κομμάτων να μην επιτρέψουν για μια ακόμα φορά την υποβάθμιση της αιρετής Πε­ριφέρειας και να μην στερήσουν από τους νησιώ­τες επιχειρηματίες και πολίτες το δικαίωμα να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους συμπατριώτες μας της Ηπειρωτικής Ελλάδας και την ίδια πρό­σβαση στις υπηρεσίες του Δημοσίου και εν προ­κειμένου του Τουρισμού»


Πηγή: Εφημερίδα Πρόοδος

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.