Σχολιάστε το άρθρο
Κατηγορία: Δωδεκανησιακά νέα
Εμφανίσεις: 922 φορές

Προέκυψε μείζον θέμα στο Δ.Σ. Λέρου με την επιστολή σύστασης νέας Δημοτικής Παράταξης!Ευρύ έλεγχο στους Δήμους και τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ξεκινά το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν τα κάθε είδους έσοδά τους (από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, ενοίκια, ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. κ.α.).

Έτσι, με έγγραφο που έστειλε πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες ο Επίτροπος Νομού Δωδεκανήσου ζητάει να του σταλούν ο προϋπολογισμός και οι εκθέσεις παρακολούθησής του, στοιχεία για τα ανείσπρακτα έσοδα και ιδιαίτερα αυτά που πάνε για παραγραφή και τις ενέργειες που γίνονται για να αποτραπεί, αποφάσεις για διαγραφές απαιτήσεων, επιστροφές και διακανονισμούς κλπ.

Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα το Ελεγκτικό Συνέδριο ασχολούνταν αποκλειστικά με τον έλεγχο των δαπανών, πλέον φαίνεται πως ξεκινά η εφαρμογή του άρθρου 277 του "Καλλικράτη" που παραθέτουμε παρακάτω για την ενημέρωση των αναγνωστών μας:

"1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.

3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 141 του ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων".

Το βέβαιο είναι ότι η εποχή που ορισμένες δημοτικές αρχές έκαναν μικροπολιτική με τα έσοδα των δήμων δείχνοντας ανοχή στους κάθε είδους κακοπληρωτές τελειώνει, αφού όπως σαφώς λέει η Νόμος κινδυνεύουν να τους καταλογιστούν τα ανείσπρακτα έσοδα και να τα πληρώσουν από την τσέπη τους, ενώ το ίδιο επίσης ισχύει και για τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών που θα αμελήσουν τα καθήκοντά τους.

patmostimes.gr 

Πείτε κάτι εδώ...
Είστε επισκέπτης
Διαφορετικά σχολιάστε ως επισκέπτης με ψευδώνυμο
Φόρτωση σχολίου... Το σχόλιο θα ανανεωθεί μετά 00:00.

Γίνετε ο πρώτος επισκέπτης που θα σχολιάσει.