Jul 23, 2018 Τελευταία ενημέρωση 12:33 PM, 22 Jul, 2018

ΛΕΡΟΣ: Θα αποκατασταθεί η καθίζηση στο αλιευτικό καταφύγιο Ξηροκάμπου

Κατηγορία Τα Νέα της Λέρου
Διαβάστηκε 834 φορές

Leros Ksirokampos

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφής – καθίζησης κρηπιδώματος αλιευτικού καταφυγίου Ξηροκάμπου Λέρου», εξέδωσε το διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο «Αποκατάσταση υποσκαφής – καθίζησης κρηπιδώματος αλιευτικού καταφυγίου Ξηροκάμπου Λέρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.639,90€ πλέον Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην από 29/12/2016 Τεχνική Περιγραφή, η οποία συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας μας. Η εκτέλεση του έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 3122.1-Τ54/37415/2017/24-05-2017 Απόφαση του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΛΦΤ4653ΠΩ-ΓΗΛ).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, καθώς και της διασφάλισης της εκτέλεσης του έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει η προσφορά θα υποβληθεί ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά που θα βρίσκεται εντός κλειστού φακέλου, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (fax), καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος του ανωτέρω έργου.

Ο ανωτέρω κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, στους οποίους κατά τα ανωτέρω θα αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και ο τίτλος του ανωτέρω έργου, τον πρώτο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής) και τον δεύτερο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (εντός του οποίου θα βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς).

Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) από όλους τους φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι υπάλληλοι του προσφέροντος οικονομικού φορέα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησής του (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στην Γ.Γ. Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην τάξη Α1 και άνω ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα εμπειροτεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για έργα κατηγορίας «ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ».

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της υπ’ αριθμ. 3122.1-Τ54/37415/2017/24-05-2017 Απόφασης του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

η. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λέρου, η οποία θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα μήνα πριν από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.

Εντός του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένο και νόμιμα υπογεγραμμένο – σφραγισμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που χορηγείται από την Υπηρεσία μας.

Τα στοιχεία της προσφοράς (υπεύθυνες δηλώσεις, οικονομική προσφορά κλπ) θα υπογράφονται ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος:

  • σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον ίδιο τον προσφέροντα,
  • σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της,
  • σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) από τον εξουσιοδοτημένο επί τούτω διαχειριστή της,
  • σε περίπτωση Α.Ε. από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία μας έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσίως, κατά την διάρκεια της πρώτης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας, μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναζητούν όλα τα σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.dilitap.gr.

Σχόλια

  • Δεν βρέθηκαν σχόλια

Σχολιάστε το άρθρο

Μπορείτε να δημοσιεύσετε ως επισκέπτης

0
https://lerosnews.gr/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=11080246&tmpl=component

Ημερολόγιο Άρθρων

« Ιούλιος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Σχόλια Αναγνωστών

https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
Χαράλαμπος Τράκας
Δεν υπάρχουν λόγια γιά το σμαράγδι του Αιγαίου Απλά μόνο μία επίσκεψη και θά μείνετε μαγεμένοι
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
καλύμνια
Πάρτε τώρα πεσκεσι μερικές χιλιάδες ακόμα λαθρό για να τσεπώνουν οι επιχειρήσεις τη διαφορά απο το φ...
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
Η ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Καλα οι Συλλογοι Γονεων και Κηδεμονων κοιμουνται? Γιατι δεν ΑΠΑΙΤΟΥΝ με την συμφωνη γνωμη τους να δο...
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
KITSOS
ΔΗΛΑΔΗ 5 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΤΑΚΗΣ..........
https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=mm
Nomiki Kottaki
Σε ποιά σαβούρα αναφέρεστε κύριε Γιώργο χωρίς Επίθετο?